bubotwigi

Stanovy spolku Jumpingdogs, z.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení
 1. Název spolku: Jumpingdogs, z.s. (dále jen „spolek“)

 2. Sídlo spolku: Mikulovská 126, Lednice 691 44, Česká republika

 3. Charakter spolku: Jumpingdogs, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 4. Základními účely jsou

  1. Výchova a výcvik psů.

  2. Podpora a propagace výcviku agility a jiných kynologických sportů.

  3. Rozvíjení vztahů a komunikace mezi psem a psovodem.

Článek 2

Členství ve spolku
 1. Vznik členství

  1. Členem se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, pokud jeho vstup do spolku schválí členská schůze spolku.

  2. Klub přijímá své členy na základě splnění podmínek určených vnitřním řádem spolku, schválení členskou schůzí a zaplacení členského příspěvku.

  3. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy spolku, pokud s jejich členstvím souhlasí jejich zákonný zástupce.

 2. Zánik členství

  1. Členství ve spolku může být ukončeno:

   1. vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena ze spolku

   2. nezaplacením členského příspěvku v přiměřené lhůtě určené vnitřním řádem spolku

  2. Výbor spolku má právo podat návrh na vyloučení člena v případě, že:

   1. svým jednáním porušuje stanovy nebo vnitřní řád spolku

   2. trvale zanedbává členské povinnosti

   3. poškozuje dobré jméno klubu

  3. O zániku členství rozhoduje členská schůze na návrh výboru.

  4. Ukončením členství zaniká nárok na hmotný i nehmotný majetek klubu. Členové klubu neručí za případné dluhy spolku.

Článek 3

Práva a povinnosti členů spolku
 1. Práva členů jsou:

  1. účastnit se činnosti spolku

  2. svobodně vyjadřovat svá stanoviska k činnosti

  3. hlasovat a volit do orgánů spolku

  4. být volen do orgánů spolku

  5. využívat výhod poskytovaných spolkem

  6. podávat podněty orgánům spolku

  7. být pravidelně informován o činnosti spolku

  8. vystoupit ze spolku

 2. Povinnosti členů jsou:

  1. platit členské příspěvky

  2. dodržovat stanovy a vnitřní řád spolku

  3. sledovat webové stránky spolku na internetu

  4. aktivně přispívat k činnosti spolku

Článek 4

Orgány spolku
 1. Pro zabezpečení chodu spolku jsou zřízeny následující orgány:

  1. Členská schůze

  2. Výbor

  3. Předseda

 2. Členská schůze

  1. Členská schůze je shromáždění členů spolku a zároveň nejvyšším orgánem spolku, který se schází nejméně jednou ročně.

  2. Do výlučné kompetence členské schůze patří:

   1. schvalování změny stanov

   2. schvalování změny vnitřního řádu

   3. volby pětičlenného výboru na dvouleté funkční období, případně za účelem odvolání tohoto výboru

   4. schvalování zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období

   5. určení koncepce spolku na další období

   6. stanovení výše členských příspěvků

   7. schválení rozpočtu spolku na příští období

   8. zvolení/vyloučení člena spolku

   9. rozhodnutí o přeměně nebo zrušení spolku s jeho likvidací

  3. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do 30 dnů ode dne původního konání. Tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

  4. Členská schůze musí být svolána v případě, že nejméně jedna třetina členů podá podnět ke svolání této schůze.

  5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Výjimkou je změna stanov dle článku 7.

 3. Statutární orgán - Výbor

  1. Statutárním orgánem spolku je výbor složený z pěti členů starších 18 let, včetně předsedy a místopředsedy spolku.

  2. Výbor řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi v souladu se stanovami a usneseními členské schůze po celé své funkční období, dohlíží na dodržování stanov a poslání spolku, odpovídá za hospodaření spolku a řádnou péči o majetek.

  3. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dvouleté funkční období.

  4. Všichni členové výboru mají právo hlasovat. Výbor může hlasovat pouze v případě, že jsou přítomni všichni členové výboru. V případě, že se člen výboru nemůže účastnit výborové schůze, může zplnomocnit jiného člena výboru ke hlasování.

  5. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku s udáním důvodu a programu schůze, se musí sejít mimořádná schůze výboru.

  6. Členové výboru jsou statutárními zástupci spolku. Navenek spolek zastupuje vždy předseda. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku vždy připojí svůj podpis předseda spolku a jeden člen výboru.

  7. Do výlučné kompetence výboru patří:

   1. svolávat členskou schůzi

   2. vést neveřejný seznam členů

   3. navrhovat rozpočet a dohlížet na jeho plnění

   4. navrhovat prodej a koupi majetku

   5. navrhovat změny ve vnitřním řádu spolku

   6. delegovat pravomoci k zastupování spolku

   7. delegovat své pravomoci na předsedu případně na další členy

 4. Předseda a místopředseda spolku

  1. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu členové výboru spolku.

  2. K výlučným kompetencím předsedy patří:

   1. svolávat schůze výboru

   2. vést schůze výboru

   3. vest členskou schůzi spolku

   4. veřejné zastupování spolku

  3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, vnitřním řádem spolku a usneseními výboru spolku.

  4. Předseda může písemně delegovat své kompetence na místopředsedu, členy výboru nebo na další členy spolku.

  5. Místopředseda zatupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí a povinností.

 5. Hospodář spolku

  1. Hospodáře volí členové výboru.

  2. Hospodář odpovídá za údržbu cvičiště a majetku spolku.

  3. Hospodář odpovídá za evidenci hmotného majetku spolku.

 6. Pokladník spolku

  1. Pokladníka volí členové výboru.

  2. Pokladník odpovídá za sestavení rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel.

  3. Pokladník kontroluje stav čerpání rozpočtu.

  4. Pokladník zodpovídá za vedení účetnictví spolku.

Článek 5

Hospodaření spolku
 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými dotacemi/granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

 2. S výsledky hospodaření spolku seznamuje výbor spolku členy na každé členské schůzi.

Článek 6

Zánik spolku
 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.

 2. Spolek může být rozpuštěn nebo sloučen s jiným spolkem jen usnesením členské schůze, která musí být řádně svolána s výslovným uvedením, že má být jednáno o tomto návrhu a pro návrh musí hlasovat nejméně tři pětiny přítomných členů.

 3. Dojde- li k zániku spolku, členská schůze rozhodne o způsobu likvidace majetkové podstaty v souladu s obecně závaznými předpisy. Za likvidační ztrátu zodpovídají statutární zástupci spolku.

Článek 7

Změny stanov
 1. Stanovy mohou být změněny jen usnesením členské schůze, která musí být řádně svolána s písemným návrhem změn a pro tento návrh musí hlasovat nejméně tři pětiny přítomných členů.

Článek 8

Závěrečná ustanovení
 1. Záležitosti neupravené stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Spolek se dále řídí vnitřními řádem schváleným členskou schůzí.

 3. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 11.4.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

 

Vnitřní řád klubu Jumpingdogs z.s. (dále jen JD)

 1. Práva členů

  1. Mít přístup na každou akci konanou na cvičáku. U externí akce předem avizované a schválené výborem klubu (např. každoroční setkání labradorů) je vstup pouze po schválení pořadatelem akce. Každá pořádaná akce musí být zapsaná v kalendáři na webu JD.

  2. Smět si po předchozí domluvě půjčit klíče od cvičáku, a sice od člena výboru nebo hospodáře. Tito se následně stávají zodpovědnými za majetek klubu. Každé využití překážkárny, klubovny nebo výcvikového placu musí být zaznamenán v kalendáři na webu JD, výjimku tvoří práce hospodáře.

  3. Účastnit se prací nebo klubových akcí, za které náleží zapsání brigády. Za každou brigádu je odpočet 200,- z členského příspěvku. Odpočet je možný až do nuly. Za posouzení a zápis brigád zodpovídá výbor klubu. Brigádu vyhlašuje hospodář nebo člen výboru nejpozději tři dny předem. Ve výjimečných a opodstatněných situacích, 1 den před uskutečněním brigády.

  4. Účastnit se tréninků.

  5. Účastnit se závodů pořádaných klubem jako závodník zdarma. (Pokud se jedná o oficiální závody a tým není členem KAČR, poplatek pro KAČR si hradí sám.)

  6. Účastnit akcí pod záštitou klubu. Na klubové akce předem určené a schválené výborem je možnost čerpat příspěvek 300 kč / osoba.

  7. Pořádat na cvičáku akce, které jsou předem ohlášené a schválené výborem.

  8. Nechat si proplatit účast na kvalifikačních závodech a mistrovstvích, a to v případě zaběhnutí jednoho čistého běhu v jednom kole závodu (tj. z jednoho startovného). Příspěvek 1000 Kč při kvalifikaci na zahraniční akce (MS, EO, EOJ, IMCA/PAWC)

  9. Přerušit členství na žádost člena maximálně na 1 rok – v průběhu přerušení členství dotyčný nebude mít možnost využívat členských výhod a komunikační kanály klubu JD. Při opětovném nastoupení do klubu zaplatí členský příspěvek ve výši po odečtení brigád z jeho posledního aktivního roku před přerušením členství.

 2. Povinnosti členů

  1. Sledovat komunikaci a dění na webových stránkách JD. Web JD slouží jako oficiální a hlavní informační kanál klubu JD.

  2. Včasně platit členské příspěvky a to od 1. 11. do 31. 12. daného roku. V případě nezaplacení členského příspěvku do daného data, členství automaticky zaniká. Členství lze obnovit v případě úhrady členského příspěvku do 30 dnů od posledního možného data zaplacení příspěvku a to s pokutou 100,-. Odklad nebo zrušení členského příspěvku je umožněno ve výjimečném případě (např. dlouhodobá nemoc psa/psovoda), který je posouzen výborem klubu a následně odhlasován na členské schůzi.

  3. Dle svých možností a schopností pomáhat při akcích pořádaných klubem JD.

  4. Hlasovat o změně stanov, vnitřního řádu, hospodaření a činnosti klubu.

  5. Na všech klubových akcích je přísně zakázaná distribuce nelegálních drog. Při porušení následuje vyloučení z klubu.

  6. Členové klubu se jsou povinni se řídit zásadami slušného chování.

 3. Hlasování členů klubu

  1. Členská schůze - položky, které je možno odhlasovat pouze na členské schůzi:

   1. Přijetí / záměna / vyloučení člena klubu.

   2. Investice klubu přesahující hodnotu 5 000,-.

   3. Změny stanov a vnitřního řádu.

   4. Vše další, co je určeno stanovami spolku.

  2. Webové stránky klubu

   1. Hlasování na webu má stejná pravidla jako hlasování na členské schůzi.

   2. Hlasovací lhůta je 30 dní nebo je hlasování ukončeno po odhlasování všech členů klubu.

   3. Hlasování na webu je anonymní, bez uvádění průběžných výsledků.

   4. Na webových stránkách lze odhlasovat investice klubu do hodnoty max. 15 000,-.

 4. Vstup na cvičiště

  1. Každý kdo vstupuje na cvičiště má svého psa pod kontrolou a trvalým dohledem.

  2. Na cvičiště lze docházet pouze se zdravým (neinfekčním) psem, který má platné očkování.

  3. Venčení psů je možno pouze mimo výcvikovou plochu. V případě vyvenčení psa na výcvikové ploše je nutno po svém psovi neprodleně uklidit.

  4. Každý je zodpovědný za škody způsobené svým jednáním / psem.

  5. Na cvičišti je nutno udržovat pořádek a čistotu a svým jednáním nikterak poškozovat nebo znehodnocovat zařízení a majetek klubu.

 5. Tréninky

  1. Časy tréninků a pravidla chování při tréninku – viz. kalendář na webu JD a pravidla každého trenéra.

  2. Každý se při výcviku ke psu chová ohleduplně a nikterak mu neubližuje.

  3. Přivazování psa ke cvičebním pomůckám je zakázáno.

  4. Během výcviku jsou používány překážky, které jsou po výcviku uloženy zpět na své místo. V případě jejich jakéhokoliv poškození je nutno tuto škodu neprodleně nahlásit a zapsat do knihy závad umístěné v překážkárně.

 6. Trenér

  1. Má právo vypisovat tréninky kdykoli ve svých určených tréninkových časech, které se určují předchozí domluvou mezi trenéry. Aktuální informace o tréninkových dnech a časech jednotlivých trenérů jsou k nalezení na webových stránkách www.jumpingdogs.cz. Všechny tréninky a jejich přesné časy je nutno mít zapsané v kalendáři. Pravidelný trénink je nutno mít zapsaný v kalendáři nejpozději 3 dny předem. Pokud zůstane termín volný, může být obsazen kterýmkoliv trenérem.

  2. Vyhlašuje tréninky vždy pro všechny členy klubu JD. Může si určit maximální počet týmů, minimálně však počet 5 týmů (5týmů + trenér).

  3. Si nastavuje své podmínky, za kterých bude trénink probíhat, a které nejsou v rozporu se stanovami a vnitřním řádem klubu. Při nedodržování těchto podmínek má právo člena, porušujícího jeho podmínky, ze svého tréninku vyloučit.

  4. V zimním období může pořádat tréninky v kryté hale. Své tréninky si domlouvá se zástupcem klubu, který má přístup k rezervaci termínů a komunikuje přímo s majitelem kryté haly. Poté domluvené termíny tréninků nabídne všem členům společně s platebními podmínkami (trenér má právo mít trénink v hale zdarma,tj cenu za halu rozpočítá mezi účastníky tréninku).

  5. Si může uspořádat až 3 intenzivní tréninky za kalendářní rok. Plánovanou akci předem hlásí výboru, který tuto akci nejprve schválí. Cena za intenzivní trénink je pro nečleny navýšena o 50 Kč / den, které jsou následně odvedeny klubu. Místo na intenzivním tréninku nabízí přednostně všem členům JD a to minimálně 14 dnů předem, poté může nabídnout akci externím zájemcům. Při uspořádání intenzivního tréninku zodpovídá za čistotu a pořádek na cvičišti – po ukončení akce cvičiště zkontroluje a vyveze vzniklý odpad.

  6. Který vypisuje klubové tréninky, má právo vyhlásit kurz pro externí zájemce bez možnosti přijetí nových členů do klubu – viz kapitola Kurzy.

 7. Kurzy

  1. Každý trenér může uspořádat kurz pro externí zájemce bez možnosti přijetí nových členů do klubu. Musí předložit výboru klubu koncept, jakým způsobem bude kurz probíhat – termín, počet osob, cena, délka kurzu atd.

  2. Každý kurz musí být schválen výborem před jeho započetím.

  3. Kurz nesmí být veden pod hlavičkou Jumpingdogs z.s.

  4. Termín a čas kurzu nesmí omezovat nebo jakkoliv narušovat běžné tréninkové hodiny/akce určené pro členy klubu.

  5. Délka trvání kurzu je minimálně 10 lekcí.

  6. Za každý kurz trenér odvádí klubu 25 % celkové ceny za kurz.

  7. Pravidla kurzu nesmí být v rozporu s vnitřním řádem a stanovami spolku.

 8. Příjímání nových členů

  1. Nový zájemce:

   1. Bez výkonnostního průkazu (začátečník) je povinen absolvovat přípravný kurz pořádaný trenérem spolku JD, který vede k plynulému zařazení nového člena do tréninku (pes musí mít zvládnutou techniku překonávání všech překážek)

   2. Který vlastní výkonnostní průkaz a prokazatelně se již účastnil oficiálních závodů, může po zažádání absolvovat tříměsíční zkušební dobu, kdy má možnost se aktivně účastnit tréninků i brigád, a to po řádném zaplacení poplatku za zkušební dobu (viz bod 9.5).

  2. Stávající člen, který si pořídí dalšího psa, není povinen s tímto psem absolvovat přípravný kurz.

  3. Přijetí do klubu je podmíněno zasláním přihlášky, schválení přijetí člena členskou schůzí a zaplacením členského příspěvku do 30 dnů po odhlasování jeho přijetí do klubu JD.

 9. Ceník

  1. Členský příspěvek


   #Příspěvek za kalendářní rok platný k 1. 1. 2022
   První pes 3000,-
   Druhý a každý další pes 1500,-
   Vstup do klubu v průběhu roku Cena = (příspěvek / 12) * počet měsíců do konce kalendářního roku.
   Možnost slevy Poplatek se snižuje za odpracované brigády. Odpočet je 200,- za odpracovanou brigádu z předchozího roku a lze mít neomezený počet odpracovaných brigád, tj. odpočet je možný až do nuly. Každý člen musí odpracovat 10 brigád. Zbytek členského příspěvku lze doplatit. Za druhého a dalšího psa se platí 50% vypočteného členského příspěvku za 1. psa na daný rok.
  2. Kurz bez možnosti přijímání nových členů do klubu JD. Cena je určena trenérem kurzu, maximální cena za lekci je 250,-Kč.

  3. Intenzivní trénink za 50,- pro nečlena (nejedná se o cenu intenzivky)

  4. Trénink členského psa a nečlena klubu - bez poplatku. Trénink člena a nečlenského psa - dle platného ceníku za hostovné.

  5. Hostovné

   1. Není určeno pro pravidelný trénink, tj. max 5x za rok.

   2. Je možno pouze po předchozí domluvě s trenérem.

   3. 100,- / trénink agility + poplatek trenérovi

   4. 50,- / poslušnost, flyball, treibball + poplatek trenérovi

  6. Zkušební doba (viz bod 8.1.2). Cena = (členský poplatek / 12) * 3

Buďte v obraze

Očekávané události

21zář
Burčákcup 2024 so
7:00 - 18:00 - Ještě se 57x Země zavrtí.